İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Yararlı Bilgiler

Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28390
AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve
heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi,
fidanlık ve imar-ihya çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı,
ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmalarına,
b) Asli ve odun dışı orman ürünlerinin üretileceği ormanların kurulması amacıyla, kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar-ihya ve
orman fidanlığı kurma çalışmalarına,
ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 57 nci, 59 uncu, 60
ıncı, 63 üncü, ek 5 inci maddesi ve ek 12 nci maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Ağaç: Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, en az 8 metre boy yapabilen, yaşı ve
çapı ne olursa olsun kökü, gövdesi ve tepesi olan yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkileri,
b) Ağaççık: Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, boyu 8 metreyi bulmayan, yaşı
ve çapı ne olursa olsun yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkileri,
c) Ağaçlandırma: Saha etüdünden başlayarak proje, tohum temini, fidan üretimi, arazi hazırlığı, dikim,
ekim ve bakım faaliyetlerinin tümünü,
ç) Asli orman ürünü: Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen tomruk, direk, sanayi odunu,
kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun gibi odun emvalini,
d) B tipi tali orman yolu: Trafiğe uygun platform genişliği 3-5 metre ve hendek genişliği 0,5-1 metre
olup, toplam genişliği 3,5-6 metre olan dere ve yamaç yollarını,
e) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
f ) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,
g) Erozyon kontrolü: Yeryüzünde anakaya üzerindeki toprağın çeşitli etkenlerle aşınıp, taşınmasına
karşı alınan tedbirleri,
ğ) Fidanlık: Ağaç, ağaççık ve orman florasına ait tohum ve fidanların üretildiği fidanlıkları,
h) Flora: Ağaç ve ağaççıklarla birlikte orman alt tabakasında yetişen, toprak muhafaza fonksiyonunu
icra eden, ormanların müşir bitkisi özelliğini taşıyan, gerektiğinde süs bitkileri olarak da kullanılabilen,
orman ekosisteminin canlı unsuru, odunsu ve otsu orman bitkilerini,
ı) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
i) Hangar-depo: Ağaçlandırma sahalarında elde edilen ürünlerin muhafaza edildiği, her türlü hava
hallerinde çalışanların sığınabileceği, malzemelerin saklandığı temelsiz, toprak veya beton zemin üzerine
yapılan geçici yapıları,
j) İmar-ihya: Ekonomiye katkı sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin devamı amacıyla; mevcut kök sistemi
itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılış aranmaksızın bozuk orman alanlarının koruma ile birlikte canlandırma
kesimi, aşılama ve boşlukların uygun türlerle, ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale
dönüştürülmesini,
k) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü,
l) İşletme şefliği: Orman işletme şefliğini,
m) Kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde, su
hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların tabii
sınırlarını,
n) Mera ıslahı: Çayır ve otlakların yem verimini kalite ve kantite yönünden yükseltmek için; sulama,
gübreleme, zararlı ot mücadelesi, tohumlama, bitkilendirme, fidan dikimi ve benzeri biyolojik tekniklerle
birlikte, otlatmayı kolaylastırıcı tesislerin yapılması, toprak muhafaza gayesiyle çesitli fiziksel, teknik ve idari
tedbirlerin uygulanmasını,
o) Mücbir sebep: Yetkili merciler tarafından tanzim edilen belge ile belgelendirilen tabii afetler, genel
salgın hastalık, tutukluluk, mahkûmiyet, kısmi veya genel seferberlik ilanı, Bakanlık, orman idaresi veya
kamu kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan gecikmeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait fidanlıklar ile özel
fidanlıklardan uygun orijinde yeterli fidan bulunamaması, arazi çalışmalarının gerçekleştirilmesini teknik
yönden imkânsız kılan ve toprağın tav halini bozan aşırı don ve kuraklık ile çalışmayı engelleyecek şiddet ve
miktarda yağmur ve kar yağışını,
ö) Odun dışı orman ürünü: Her türlü orman ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerinden elde edilen
balzami yağlar ile bunların kabuk, meyve, sürgün, yaprak, çiçek, tohum, kök, soğan, yumru ve rizomları ile
mantar ve benzeri ürünleri,
p) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,
r) Ormancılık büroları: 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ormancılık ve
Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan serbest
ormancılık veya serbest yeminli ormancılık büroları ile şirketlerini,
s) Rehabilitasyon: Bozuk veya verimsiz orman alanlarında mevcut türlerden gerekenlerin korunması,
aşılanması, canlandırma kesimi, boşluk alanlara ormanlarda tabii olarak yetişen türlerin ekimi ve bu türlerin
aşılı veya aşısız fidanlarının dikimini,
ş) Uygulama projesi: Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü, Özel İmar-İhya projelerini,
t) Tarife bedeli: 6831 sayılı Orman Kanununun 29 uncu maddesi gereğince; Devlet ormanlarından
elde edilecek orman ürünlerinin piyasa şartlarına göre her yıl Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilen ve
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tasdik olunan üretim öncesi bedelini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
(Değişik bölüm balığı:RG-22/10/2013-28799)
Genel Müdürlük Tarafından Yapılacak Çalışmalar
Devlet ormanlarında yapılacak çalışmalar
MADDE 5 – (1) Bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, gerektiğinde verimli ormanlarda ve
ilgili kurumların uygun görmesi halinde de; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm
merkezleri kapsamında bulunan alanlarda, doğal tarihi ve arkeolojik sit alanlarında, Bakanlar Kurulu
Kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerlerde, yaban hayatı geliştirme sahalarında, 2873 sayılı Milli
Parklar Kanunu kapsamındaki yerlerde, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre özel çevre koruma bölgesi olarak
ilan edilen yerlerde, Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar ile endemik ağaç, ağaççıklar ve korunması
gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve
heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi,
fidanlık, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışmaları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.
(2) Genel Müdürlükçe yapılacak veya yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve
heyelanların önlenmesi, imar-ihya, rehabilitasyon ve suni gençleştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan
orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin
yapacağı ağaçlandırmalarda ve kent ağaçlandırmalarında, park bahçe tanziminde ihtiyaç duyulan, boylu,
formlu orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanları ve orman bitkileri orijinli süs bitkisi fidanlarını üretmek
amacıyla Genel Müdürlükçe fidanlık kurulur veya kurdurulur. Bu fidanlıkların kurulma esaslarını ve üretilen
fidanların değerlendirme usulleri Genel Müdürlükçe belirlenir.
Hazine arazilerinde yapılacak çalışmalar
MADDE 6 – (1) Orman alanını arttırmak amacı ile Maliye Bakanlığı tarafından Genel Müdürlük adına
tahsis olunan arazilerde ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ağaç ıslahı,
orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışmaları
Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.
Gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde yapılacak çalışmalar
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, talep etmeleri halinde ağaçlandırma, erozyon ve sel
kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışması yapılabilir veya yaptırılabilir.
b) Gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları haricindeki diğer tüzel kişilere ait arazilerde ise sadece
erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesine yönelik çalışmalar yapılabilir veya yaptırılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve
Tüzel Kişilerce Yapılacak Çalışmalar
Devlet ormanlarında çalışmalara izin verilebilecek yerlerin tespiti ve izni
MADDE 8 – (1) Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya
çalışmalarına izin verilebilecek yerler aşağıda belirtilmiştir.
a) Amenajman planında ve aktüelde verimli orman olmayan yerler,
b) Maden ruhsatı kapsamında bulunmasına rağmen Bakanlıkça muvafakat veya izne konu edilmemiş
alanlar.
(2) Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına izin
verilemeyecek yerler aşağıda belirtilmiştir.
a) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlar,
doğal tarihi ve arkeolojik sit alanları, Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler,
yaban hayatı geliştirme sahaları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler, 2872 sayılı Çevre
Kanununa göre özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yerler, otlatma planı ile ayrılan sahalar,
kadimden beri kullanılan yaylak ve kışlaklara geçiş yolları, madencilik faaliyeti sonucu tabii yapısı bozulmuş
sahalar, Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar,
b) Amenajman planlarında; bozuk orman, orman toprağı, orman içi açıklık olarak görünmesine
rağmen verimli orman niteliğini kazanmış alanlar,
c) Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde
bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe
içinde bulunan yerler.
Hazine arazilerinde tespit ve izin
MADDE 9 – (1) Hazineye ait olan ve Maliye Bakanlığınca bu Yönetmelik veya mülga ağaçlandırma
yönetmelikleri kapsamında kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen orman kurmaya elverişli beş (V) ve
daha yukarı sınıftaki araziler üzerinde, uygulama projesinde belirtilen idare müddeti boyunca; asli ve odun
dışı orman ürünü veren türler kullanılarak gerçek ve tüzel kişilerce özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü
ve özel imar-ihya yapılabilir.
(2) Hazineye ait olan ve Maliye Bakanlığınca bu Yönetmelik veya mülga ağaçlandırma yönetmelikleri
kapsamında kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen dördüncü sınıfa (I-IV) kadar ki araziler üzerinde
uygulama projesinde belirtilen idare müddeti boyunca; kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen
orman ağacı türleri ve ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, iğde, melengiç, harnup ve zeytin gibi odun dışı
orman ürünü veren türler ile gerçek ve tüzel kişilerce özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imarihya yapılabilir ve özel fidanlık kurulabilir.
(3) Maliye Bakanlığınca kiraya verilerek özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve
özel orman fidanlığı yapılan taşınmazlarda, idare müddeti sonuna kadar uygulama projesine ve
taahhütnameye uygun çalışılması şartıyla kira sözleşmesi yenilenir.
Sahipli yerlerde izin
MADDE 10 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelik kapsamında, kendilerine ait taşınmazlarda özel
ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü yapabilirler. Özel orman fidanlığı kurabilirler.
(2) Gerçek ve tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel
erozyon kontrolü yapmak istemeleri halinde, söz konusu sahanın en küçük parçasının 0,5 hektar
büyüklüğünde olması gerekir.
Müracaat
MADDE 11 – (1) Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya yapmak isteyen gerçek
ve tüzel kişilerin talep edecekleri saha;
a) Devlet ormanı ise; ilan edilen yerlerden talep edeceği sahanın işletme müdürlüğü, şefliği, serisi,
bölme ve parça no’larının belirtildiği dilekçe ile orman idaresine,
b) Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerden ise; en son duruma göre düzenlenecek tapu senedinin ve
çaplı tasarruf vesikasının bir örneğini, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden ise sahaya ait
kroki veya haritayı dilekçeye ekleyerek illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara,
c) Sahipli arazi ise; müracaat sahasının tapu belgesini, tapu müdürlüklerinden temin edilen tapu çapı
ve tapu sınırlarının gösterildiği koordinatlı haritayı dilekçeye ekleyerek orman idaresine,
müracaatta bulunulur.
Devlet ormanlarında yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar-ihya çalışmaları ve hak sahibi
tespiti
MADDE 12 – (1) Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya
yapılacak sahalar orman idaresi tarafından tespit edilir. Tespit edilen bu sahalar;
a) Orman idaresi tarafından köy tüzel kişiliği adına ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve imar-ihya
yapılacak sahalar,
b) Gerçek ve tüzel kişilere özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya amacıyla izin
verilebilecek sahalar,
c) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından çeşitli gayelerle kullanılmakta iken kesinleşen orman
kadastrosu veya mahkeme kararı ile orman sayılan yerler içerisinde kalan özel ağaçlandırmaya konu sahalar,
olmak üzere tefrik edilir.
(2) Orman idaresi tarafından köy tüzel kişiliği adına ağaçlandırma, imar-ihya veya erozyon kontrolü
çalışmaları yapılabilir. Bu çalışmaların yapılacağı sahalar öncelikli olarak köy yerleşim yerlerine yakın
yerlerden seçilir. Çalışmalarda, yetişme muhiti şartlarının uygun olması halinde öncelikli olarak, odunundan
ziyade meyvesinden yararlanılan odun dışı orman ürünü veren türler kullanılır. Orman idaresi tarafından
köy tüzel kişiliği adına tesis edilen ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve imar-ihya sahalarının bakımları köy
tüzel kişilikleri tarafından yapılabileceği gibi o köyde ikamet eden hane sahiplerinin nüfus sayıları dikkate
alınarak talep eden hanelere kura usulü ile paylaştırılmak suretiyle de yaptırılabilir. Sahanın bakımını
yapanlara, bu sahalardan elde edilen odun dışı orman ürünleri tarife bedeli ile verilir.
(3) Gerçek ve tüzel kişilerin özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya yapmaları
gayesiyle tefrik edilen alanlar yılda en az bir defa orman idaresine ait internet sitelerinde 30 gün süreyle ilan
edilir. Ayrıca ilan edilen bu sahalardan köy ve belde mülki hudutları içerisinde bulunanlar aynı süre
içerisinde ilgili köy ve beldenin uygun yerlerine asılmak suretiyle de ilan edilir.
(4) Bölge müdürlüğünce özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya müracaatlarının
değerlendirilmesi için, bölge müdür yardımcısı başkanlığında ilgili işletme müdürü veya işletme müdür
yardımcısı, ilgili orman işletme şefi, varsa ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefi ile kadastro ve mülkiyet
şefinden oluşacak en az 3 kişilik komisyon kurulur.
(5) İnternet sitelerinde ilanı yapılan sahalara; ilan süresi içerisinde tek bir müracaatın olması halinde
müracaatçı, birden fazla müracaatın olması halinde ise kura sonucu belirlenen gerçek veya tüzel kişi hak
sahibi olur.
(6) Kura çekilişi, aynı sahaya birden fazla müracaatın yapılması halinde ilanın bitiş tarihinden itibaren
en geç 30 gün içerisinde yapılır. Kura çekilişi için işletme müdürlüğünce kura çekilişinin yapılacağı yer, tarih
ve saat, yatırmaları gerekli başvuru bedeli ve başvuru bedelinin yatırılacağı tarih ve saat müracaatçılara
yazılı olarak tebliğ edilir. Ayrıca ilgili köy muhtarlıklarına ve belde belediye başkanlıklarına, yapılacak kura
çekilişinde hazır bulunmaları hususu yazılı olarak bildirilir.
(7) Kura çekilişi, dördüncü fıkrada belirtilen komisyon marifetiyle ilgili köy muhtarları ve belde
belediye başkanlarının hazır bulunduğu ortamda yapılır ve ilk üç kişinin yer aldığı hak sahipliliği sıralama
tutanağı düzenlenir. İlk sırada yer alan kişi hak sahibi olarak belirlenir. İlgili köy muhtarı ve belde belediye
başkanının yazılı tebligata rağmen kura çekilişine katılmaması halinde bu husus komisyon tarafından yazılı
olarak tutanağa bağlanır. Bu durum kura çekilişine engel teşkil etmez.
(8) Müracaatçıların kuraya katılabilmeleri için ilgili işletme müdürlüğü veznesine başvuru bedelini
yatırmaları ve bildirilen yer ve saatte kendilerinin veya noterden onaylı özel yetki belgesine sahip
temsilcilerinin bulunmaları zorunludur. Başvuru bedelleri her yıl ocak ayı içerisinde genel müdürlük
tarafından belirlenir. Hak sahipliliği sıralama tutanağında yer almayan müracaatçıların başvuru bedelleri
iade edilir. Hak sahipliliği sıralama tutanağında yer alan müracaatçıların başvuru bedelleri ise saha izni
verildikten sonra iade edilir. Hak sahibinin saha izninden vazgeçmesi halinde başvuru bedeli orman
idaresine gelir kaydedilir.
(9) İşletme müdürlüğünce hak sahibinden, izin raporunun düzenlenmesi için özel ağaçlandırma, özel
erozyon kontrolü ve özel imar-ihya ya konu edilen sahanın üzerinde gösterildiği koordinat özet çizelgesi (6
derecelik memleket koordinatları) istenir. İstenen belgelerin en geç 30 gün içinde işletme müdürlüğüne
teslim edilmemesi halinde hak sahipliği ortadan kalkar. Hak sahipliliği sıralama tutanağındaki bir sonraki
müracaatçıya, ilgili belgeleri işletme müdürlüğüne teslim etmesi için yazılı tebligatta bulunulur. İkinci hak
sahibinin de gerekli belgeleri zamanında sunmadığı veya hakkından vazgeçmesi durumunda, hak sahipliliği
sıralama tutanağındaki üçüncü sıradaki müracaatçıya tebligat yapılır. Şayet üçüncü sıradaki müracaatçıda
hakkından vazgeçer veya istenen belgeleri zamanında sunmaz ise söz konusu saha tamamen iptal edilerek 
bir sonraki ilan dönemine bırakılır. İstenen belgeler işletme müdürlüğüne teslim edildikten sonra bu
maddenin dördüncü fıkrasına göre oluşturulan komisyon tarafından tanzim edilen izin raporu bölge
müdürlüğünce uygun görülmesi halinde onaylanır.
(10) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından çeşitli gayelerle kullanılmakta iken kesinleşen orman
kadastrosu neticesinde veya mahkeme kararı ile orman sayılan yerler içerisinde kalan sahalara özel
ağaçlandırma ve özel imar ihya gayesi ile müracaatta bulunulması durumunda; bu sahalarda özel
ağaçlandırma ve özel imar ihya yapılması amacıyla orman-halk ilişkilerinin bozulmaması için önceden
kullanan gerçek veya tüzel kişilere izin verilebilir. Bu tür alanlarda Devlet ormanları için geçerli olan 0,5
hektarlık alt sınır aranmaz. Bu şekilde verilecek izinlerde bölge müdürü veya yardımcısı başkanlığında,
ağaçlandırma/ağaçlandırma ve silvikültür şube müdürü, ilgili işletme müdürü, ilgili işletme şefinden oluşan
komisyon marifetiyle izin raporu düzenlenir ve saha izni Genel Müdürlükçe verilir.
Devlet ormanlarında saha izni, projelendirme ve saha teslimi
MADDE 13 – (1) İşletme müdürlüğü, hak sahibinden izin raporuna uygun olarak en geç doksan gün
içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun uygulama projesini ormancılık
bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi
durumunda, talep halinde otuz gün ek süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de
teslim edilmemesi halinde izin raporu bölge müdürlüğünce iptal edilir. Hak sahipliliği sıralama tutanağındaki
bir sonraki müracaatçıya yazılı tebligat yapılarak özel ağaçlandırma talebinin olması halinde 15 gün içinde
işletme müdürlüğüne müracaat etmesi istenir.
(2) İşletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceleyerek onay
için bölge müdürlüğüne gönderir. Uygulama projesi uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından
onaylanır ve uygulama projesi hariç izin raporu ve ekleri saha izni için Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel
Müdürlükçe uygun görülmesi halinde saha izni verilir.
(3) Bölge müdürlüğünce saha izin oluru, onaylı uygulama projesi ile birlikte işletme müdürlüğüne
gönderilir. İşletme müdürlüğünce ilgiliye projenin onaylandığı yazılı olarak tebliğ edilerek 60 gün içinde
taahhüt senedinin verilmesi istenir. Taahhüt senedinin verilmesini müteakip, saha üzerinde boşaltılması
gereken orman emvali yok ise on beş gün içinde, boşaltılması gereken orman emvali var ise altmış gün
içinde ilgili orman işletme müdürlüğünce boşaltılarak saha teslimi yapılır. Saha tesliminden itibaren 90 gün
içerisinde işe başlanması istenir.
Hazine arazilerinde projelendirme ve saha teslimi
MADDE 14 – (1) Müracaata konu saha hazine arazisi ise; işletme müdürlüğü, ön izin sahibinden
Maliye Bakanlığınca verilen ön izne göre Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak,
uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister.
(2) İşletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler ve onay için
bölge müdürlüğüne gönderir. Uygulama projesi, uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından
onaylanarak işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğünce onaylı uygulama projesinin bir nüshası,
ön tahsis veya kiralama işlemi için mal müdürlüğüne veya defterdarlığa gönderilerek ilgiliden taahhüt
senedinin ve saha teslim tutanağının işletme müdürlüğüne teslimi istenir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen işlemler Maliye Bakanlığı tarafından verilen ön izin süresi içerisinde yapılır.
(4) Uygulama projesinin ön izin süresi içerisinde teslim edilmemesi halinde işletme müdürlüğü
tarafından bu durum ilgili mal müdürlüğüne veya defterdarlığa bildirilir.
(5) Kira sözleşmesi ve saha tahsisi Maliye Bakanlığınca, onaylı uygulama projesine dayanılarak yapılır.
(6) Saha teslimi, illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüklerince yapılır.
Sahipli arazilerde projelendirme
MADDE 15 – (1) Müracaata konu saha sahipli arazi ise; işletme müdürlüğü müracaatçıdan Genel
Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak en geç 90 gün içerisinde uygulama projesini
ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi
durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de
teslim edilmemesi halinde işletme müdürlüğü tarafından ilgilinin dilekçesi işlemden kaldırılır.
(2) İşletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda inceler ve onay için
bölge müdürlüğüne gönderir. Uygulama projesi, uygun bulunması halinde bölge müdürü tarafından
onaylanarak işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğünce uygulama projesinin onaylandığı
ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilerek 60 gün içerisinde taahhüt senedinin işletme müdürlüğüne verilmesi
istenir. Taahhüt senedinin verilmesini müteakip 90 gün içerisinde işe başlanır.
(3) Özel ormanlarda yapılacak özel ağaçlandırma müracaatları için aynı sahipli arazilerde olduğu gibi
işlem yapılır.
Projelendirmeye ait diğer esaslar
MADDE 16 – (1) Uygulama projesinin tanzimi aşamasında hak sahibinin talep ettiği tür veya türlerin
yetişme muhiti şartları nedeniyle söz konusu sahada kullanılmasına imkan bulunmaması halinde; ormancılık
büroları, hak sahibi ile irtibata geçerek sahada kullanılabilecek türler hakkında bilgi verir. Hak sahibinin,
ormancılık bürolarınca kendisine bildirilen sahaya uygun türlerden bir veya birkaçının kullanılmasına rıza
göstermesi halinde uygulama projesi tanzim edilir. Aksi takdirde uygulama projesi düzenlenmeden izin
raporu bölge müdürlüğünce iptal edilir. Bu şekilde yapılan iptal işleminden dolayı orman idaresi sorumlu
değildir.
(2) Uygulama projeleri izin sahipleri tarafından ormancılık bürolarına tanzim ettirilir. Ancak, köy tüzel
kişiliklerine ait uygulama projeleri köy tüzel kişiliklerince ormancılık bürolarına tanzim ettirilebileceği gibi,
talepleri halinde bedelsiz olarak orman idaresi tarafından da tanzim edilebilir.
(3) Orman bölge müdürlükleri tarafından onaylanan uygulama projeleri, Genel Müdürlükçe
belirlenecek cetvele göre uygun periyodik aralıklarla Genel Müdürlüğe bildirilir.
(4) Tüm uygulama projelerinin yatırım giderleri Bakanlık birim fiyatları kullanılarak düzenlenir.
(5) Talep edilmesi ve orman idaresinin uygun görmesi halinde idari, hukuki ve teknik nedenlerle saha
izinlerinde veya uygulama projelerinde revizyona gidilebilir. Revizyon projeleri ormancılık büroları
tarafından tanzim edilir. Köy tüzel kişiliklerine ait revizyon projeleri, talep etmeleri halinde bedelsiz olarak
orman idaresi tarafından da tanzim edilebilir.
(6) Özel ağaçlandırma sahalarının tamamı veya bir bölümü, 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı ve
17 nci maddelerine göre izne konu edilebilir. Bu durumda özel ağaçlandırma sahibinin orman idaresi
tarafından hesaplanan bütün giderleri, adına izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından özel ağaçlandırma
sahibine defaten ödenir. 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı ve 17 nci maddelerine göre izin verilen alana
tekabül eden kısım için kullandırılan hibe veya kredi faizsiz olarak geri alınır. Bedel hesabında geri alındığı
yılın birim fiyatları esas alınır.
(7) Devlet ormanlarındaki özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar ihya çalışmalarında
verilen süre içerisinde taahhüt senedinin verilmemesi ve işe başlanmaması veya vazgeçilmesi halinde saha
izinleri iptal edilir ve hak sahipliliği sıralama tutanağında belirlenen bir sonraki müracaatçıya saha izni verilir.
(8) Uygulama projeleri onaylanmadan saha teslimi yapılmaz, teslim edilmeyen sahada projelendirme
çalışmaları dışında herhangi bir faaliyette bulunulamaz.
Saha büyüklüğü
MADDE 17 – (1) Devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde en küçük parçası 0,5 hektardan, hazine
arazilerinde ise 2 hektardan küçük olan yerler özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya
çalışmalarına konu edilemez. Ancak, hazine arazilerinde imar planı içinde kalan ve ağaçlandırılacak alan
olarak ayrılan sahalarda 2 hektar saha büyüklüğü aranmaz.
(2) Hazine ve sahipli arazilerde gerçek ve tüzel kişilere bir defada en fazla 300 hektar saha için özel
ağaçlandırma özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya izni verilebilir.
(3) Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarında
saha ile ilgili üst sınır Genel Müdürlükçe belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü, Özel İmar-İhya ve
Özel Fidanlık Tesisinde Uyulacak Esaslar
Özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü tesisinde uyulacak esaslar
MADDE 18 – (1) Odun veya odun dışı orman ürünü veren türler ile yapılacak ağaçlandırmalarda
uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun ürünü veren orman ağaç, ağaççık ve flora türleri ile saf veya
karışık olarak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarına izin verilebilir.
b) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun dışı orman ürünü veren orman ağaç, ağaççık ve flora türleri
ile saf veya karışık olarak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarına izin verilebilir.
c) Devlet ormanı sayılan yerlerde; (a) ve (b) bentlerinde belirtilen türlerin karışımı ile özel
ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarına izin verilebilir.
ç) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun dışı orman ürünü veren ve ormanlarda tabii olarak yetişen
ağaç, ağaççık ve floraların tohumu, fidanı ve aşılı fidanlarının veya aynı türlerin aşı kalemlerinin kullanımı ile
özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarına izin verilebilir.
d) Devlet ormanı sayılan yerlerde yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü
çalışmalarında projesinde belirtilmesi kaydıyla odun veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık 
türlerinin altında alt tür olarak; yörede tabii olarak yetişen tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin
yetiştirilmesine izin verilebilir.
e) Devlet ormanı sayılan yerlerde; projesinde belirtilmesi kaydıyla izin alanının % 5’ini geçmemesi
şartıyla özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarında ekolojisine uygun açık alanlarda,
biyolojik çeşitliliği korumak maksadıyla yörede tabii olarak yetişen tıbbi, aromatik, soğanlı ve yumrulu
bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.
f) Devlet ormanı sayılan yerlerde; projesinde belirtilmesi kaydıyla izin alanının % 10 unu geçmemesi
şartıyla teknik olarak özel ağaçlandırmaya uygun olmayan yerlerde saha bütünlüğünü sağlamak ve biyolojik
çeşitliliği korumak maksadıyla yörede tabii olarak yetişen tıbbi, aromatik, soğanlı ve yumrulu bitkilerin
yetiştirilmesine izin verilebilir.
g) Devlet ormanı sayılan yerlerde; endüstriyel maksatlı tesis edilen özel ağaçlandırma sahalarında
erozyonun önlenmesi, toprağın korunması ve ıslah edilmesi, toprağın bitki besin elementleri bakımından
zenginleştirilerek verim gücünün arttırılması gayesi ile fidan aralarında yöre ormanlarında tabii olarak
bulunan otsu bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.
ğ) Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde odun ve odun dışı orman ürünü veren orman ağaç, ağaççık
ve flora türleri ile saf veya karışık yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarına izin
verilebileceği gibi, bu türlerle yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde belirtilmesi kaydıyla; tıbbi,
aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler ile her türlü tarım ürünlerinin yetiştirilmesine izin verilebilir.
Özel imar-ihya tesisinde uyulacak esaslar
MADDE 19 – (1) İmar-ihya amacıyla talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilere; bozuk orman
alanlarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde canlandırma kesimi, aşılama, boşlukların uygun türlerle
ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesine izin verilebilir.
(2) Bozuk veya verimsiz orman alanlarında mevcut türlerden gerekenler korunur, aşılanır, orman içi
boşluk alanlar, bölgede tabii olarak yetişen türlerle ekim, dikim ve aşılama suretiyle imar-ihya edilerek
doldurulabilir.
Özel orman fidanlığı tesisinde uyulacak esaslar
MADDE 20 – (1) Özel orman fidanlığı kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; fidanlık kuracakları
arazinin mevkiini ve alanını belirttikleri dilekçelerine arazinin harita veya krokisini ekleyerek hazine
arazilerinde valilik veya kaymakamlıklara, sahipli arazilerde ise fidanlık müdürlüğüne, fidanlık
müdürlüğünün olmadığı yerlerde işletme müdürlüğüne müracaatta bulunurlar.
(2) Hazine ve sahipli arazilerde müracaattan sonra, özel fidanlık uygulama projesi Genel Müdürlükçe
belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak ormancılık büroları tarafından düzenlenir. Fidanlık
müdürlüğünce, fidanlık müdürlüğünün olmadığı yerlerde işletme müdürlüğünce yapılan inceleme
sonucunda uygun görülmesi halinde, uygulama projesi bölge müdürlüğünce onaylanır. Onaylanan projenin
bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.
(3) Özel orman fidanlıklarının kurulacağı alan büyüklükleri Genel Müdürlükçe belirlenir ve uygun
vasıtaların yanı sıra Bakanlık veya Genel Müdürlük internet sitesinde ilan olunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İnşa Edilebilecek Tesisler ile İzleme ve Denetim
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya sahalarında inşa edilebilecek tesisler
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen sahalarda uygulama projesinde
belirtilmesi şartıyla;
a) Mülkiyeti hazineye ait olup imar planı dışında bulunan yerlerde proje sahası yatay alanının %
0,1’ine kadar ağaçlandırma, bakım ve koruma amaçlı yapılaşma izni verilebilir. Bu miktar 3000 m²’yi
geçemez.
b) Sahipli arazilerde 30 dekar ve üzeri büyüklükteki özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel
imar-ihya sahalarında proje sahası yatay alanının % 6’sına kadar yapılaşma izni verilebilir. Sahipli arazilerde
30 dekarın altındaki özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya sahalarında 10 uncu
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen alt sınıra kadar yapılaşma izni verilebilir. Söz konusu sahanın kredi
ödemesi yapılmış sahalardan olması durumunda, yapılaşmaya konu edilen alan miktarına tekabül eden
kredi bedeli yasal faiziyle birlikte geri alınır.
c) Devlet ormanlarında tesis edilen özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya
sahalarında; üretim, bakım ve koruma amaçlı konteyner veya karavan ile hangar-depo, su deposu, sulama
ve yangın havuzu, su isale hattı, su kuyusu, elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu yapılmasına izin
verilebilir.
Uygulama, izleme ve denetim
MADDE 22 – (1) Devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde, işletme müdürlüğü tarafından, projenin
onaylanmasından sonra ilgiliye tebligat
  • Yatırım yapma, satın alma, satma ya da kiralama gibi konularda size yardımcı olarak doğru kararı vermenizi sağlıyoruz.